ProYritys - Yhteistyöllä kilpailukykyä maaseutuyrityksiin Satakunnassa

ProYritys: Hankekoonti

ELINTARVIKE

Uutta kasvua luomusta
http://uuttakasvualuomusta.fi/

Hankeaika 1.9.2015 – 31.12.2018

Hankkeen tavoitteena on aluetaloudellisesti saada positiivinen vaikutus Satakunnan elintarvikeklusterin kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Tiedonvälityksen tueksi järjestetään kaikille avoimia info- ja keskustelutilaisuuksia ja pellonpiennarpäiviä sekä yritysvierailuja luomutiloille ja jalostaviin yrityksiin tutustuen niiden menestyksellisiin toimintatapoihin.

Gluteenittomasta viljelykierrosta erikoistumisvaihtoehto tiloille
https://www.satafood.net/hankkeet/gluteenittomasta-viljelykierrosta-erikoistumisvaihtoehto-tiloille/

Hankeaika 1.12.2016–31.5.2019.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa hankealueen (Satakunta, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa) maatilojen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä sekä lisätä eri tahojen välistä yhteistyötä. Gluteenittomassa viljelyssä tuotetaan kauraa erillään muista viljoista ostajan määrittelemällä tavalla ja puhtausvaatimuksin.

Satakunnasta - Sikses Parasta
http://www.siksesparasta.fi/
Hankeaika 1.8.2015–31.12.2018

Hankkeessa edistetään erityisesti paikallisten tuotteiden pääsyä eri markkinakanaviin. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat kaikki satakuntalaiset ruokatuotantoketjun toimijat alkutuotannosta jalostukseen. Tiedonvälityksen ja viestinnän läpileikkaavana teemana on satakuntalaisen ruokaketjun ja sen toimijoiden osaamisen arvostuksen nosto erityisesti maakunnan sisällä.

MATKAILU

Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa
http://www.gcsatakuntasamk.fi/
Hankeaika 1.11.2015-28.2.2018

Hankkeen tavoitteena on aktivoida yrittäjiä hyödyntämään Green Care -toimintaa liiketoiminnan kehittämisessä, tukea yrittäjien verkostoyhteistyötä ja yritysryhmähankkeiden hakuja. Hankkeessa kootaan yhteen Satakunnan Green Care -toimijat ja tehdään tiivistä yhteistyötä maakunnan kehittäjätahojen kanssa.

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke II
https://www.satamatkaamaalle.fi/
Hankeaika 1.11.2015–31.10.2018

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke II on tiedonvälityshanke, joka lisää maaseutumatkailussa toimivien tahojen välistä vuorovaikutusta, verkostoja ja kumppanuuksia sekä maaseudulla toimivien yritysten liiketoimintaosaamista siten, että maaseutumatkailu ja sen arvostus toimialana kasvaa edelleen maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on tiedotustoiminnan kautta edistää maaseutumatkailua elinkeinona, vahvistaa maaseutumatkailussa toimivien yrittäjien liiketoimintaosaamista ja verkostoitumista sekä tiivistää koko maaseutumatkailukentän kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi ja yhteisen suunnan varmistamiseksi.


YRITYSRYHMÄHANKKEET

Merikarvian matkailuyritykset kansainvälistyy – Willkommen & Welcome to Merikarvia
Hankeaika 1.4.2017 – 31.3.2018

Hanke on yhdeksän merikarvialaisen maaseudun mikromatkailuyrittäjän yritysryhmähanke, jota SAMK hallinnoi. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat Purolomat Oy, Jokitähkä avoin yhtiö/Rauhanlaakson majoituspalvelut, Maatilamatkailu Koivuniemen Herra, SS Norrgrund Oy, Pikuliina/Niittyniemen lomamökit, Useimmiten Kati Oy/Ravintola Rantahuone, Vanha-Heikkilän majatalo, Saleena Oy/Mericamping ja Meriviihde Oy/Merikievari.

Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten kansainvälistymisvalmiuksia ja markkinatuntemusta sekä sitä kautta vahvistaa kansainvälistä matkailua hankeyrityksiin.

Green Care Merikarvia -yritysryhmähanke
Hankeaika 1.4.2017-31.12.2018

Hanke on neljän merikarvialaisen maaseutumatkailuyrittäjän yritysryhmähanke, jonka tarkoituksena on lisätä yrittäjien välistä yhteistyötä ja kehittää luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia Green Care-palveluita maaseutumatkailun toimintaympäristössä. Hanketta hallinnoi SAMK ja siihen osallistuvat yritykset ovat Maatilamatkailu Koivuniemen Herra, Mäkipuro Juho / Purolomat, SS Norrgrund Oy ja Viikilän hevostila.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa maaseutumatkailuyritysten toimintaa suuntautumalla Green Care
-palvelumarkkinoille ja lisäämällä siten yritystoiminnan monipuolisuutta, kasvua ja kannattavuutta.


Satakuntalaiset matkailuyritykset Kiinan markkinoille -yritysryhmähanke
Hankeaika 13.3.– 31.10.2017

Hanke on kolmen satakuntalaisen maaseutumatkailuyrittäjän yritysryhmähanke, jonka tavoitteena on kehittää yritysten kansainvälistymistä, tarjota niiden tuotteita Kiinan matkailumarkkinoille ja lisätä kiinalaisten matkailua Satakunnassa. Hankkeessa mukana olevat yritykset ovat Uusi Sieravuori Oy Eurasta, Ali-Ketolan tila Kokemäeltä ja Korsuretket Oy Jämijärveltä. SAMK toimii hankkeen hallinnoijana. Yritykset tuotteistavat hankkeessa vetovoimaisia matkailutuotteita Kiinan markkinoille sopiviksi ja kokoavat markkinointimateriaalia kiinan kielellä.

Verkkokauppa ja sen perustaminen yritysryhmälle
Yhteys- / vastuuhenkilön sähköpostiosoite: katariina.oikarainen(@)ukipolis.fi

 

Yritysryhmähanke, jossa tavoitteena rakentaa yrityksille omat verkkokaupat. Hankkeen aikana yritykset tutustuvat eri vaihtoehtoihin verkkokaupan perustamiseksi, luovat omat verkkokauppasivustot ja kokeilevat niiden toimivuutta.

Yhteistyöllä kilpailukykyä puurakentamiseen
Yhteys- / vastuuhenkilön sähköpostiosoite: marko.rajamaki(@)pskk.fi

Hankkeen tarkoituksena on luoda aidosti uutta yhteistyötä puurakentamisen alalle. Yritysryhmähankkeen kohderyhmä ja hyödynsaajat ovat kolme puujalostusyritystä: Hietakulma Oy, PuuJanne Ky ja SP Elementit Oy.

 

MUUT

Varavoimaa Farmarille II-hanke 
MTK : Varavoimaa Farmarille II -hanke
Facebook: Varavoimaa Farmarille - Etusivu

Varavoimaa Farmarille II -hankkeen tavoitteina ovat välittää tietoja työhyvinvointitahoista sekä tahoista, jotka ovat auttamassa viljelijöitä ja muita maaseudun yrittäjiä. Varhaisen välittämisen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen luodaan uusia toimintamalleja yhteistyökumppanien kanssa ja uusilla tiedotus- ym. menetelmillä.

Lounais-Suomen metsäekosysteemipalvelut
www.metsakeskus.fi/lounais-suomen-metsaekosysteemipalvelut

Hankkeessa edistetään ihmisen metsistä saamien hyötyjen eli ekosysteemipalveluiden käyttöä, tuottamista ja siitä saatavissa olevia tuloja. Perinteinen ainespuu rajataan hankkeen ulkopuolelle. Keskeisimpiä aihealueita ovat luontomatkailu, metsien terveystuotteet ja -vaikutukset, keruutuotteet, puun nykyisin hyödyntämättä jäävät osat, metsästysmatkailu ja maisema-arvokauppa.

Metsien aktiivinen ja toimiva omistus
www.metsakeskus.fi/metsien-aktiivinen-ja-toimiva-omistus

Hankkeen tavoitteena on parantaa metsätilusrakennetta ja alentaa metsänomistajien keski-ikää. Monipuolisella tiedottamisella pyritään vauhdittamaan metsänomistajien elinaikana tehtäviä omistajanvaihdoksia, parantamaan yhteisomistustilojen toimintaa sekä vähentämään metsää omistavien kuolinpesien määrää.

Ryskettä Lounais-Suomen metsiin
www.metsakeskus.fi/rysketta-lounais-suomen-metsiin

Hanke pyrkii monipuolisella tiedottamisella lisäämään taimikonhoitoa, harvennuksia ja metsäenergian korjuuta, aktivoimaan metsäalan toimijoita ojitettujen soiden hakkuisiin ja tuhkalannoituksiin, parantamaan metsänomistajien tietämystä metsistään sekä palveluntarjoajista ja puun ostajista.

Automaatiolla tulosta
https://sataedu.fi/hankkeet/automaatiolla_tulosta
Hankeaika: 1.09.2017 - 31.12.2018

Automaatiolla tulosta -hankkeen päätavoitteena on turvata alueellinen automaatio-osaaminen ja sen kehittäminen yritysten tarpeiden mukaisesti. Kohderyhmänä ovat automaatioratkaisuista kiinnostuneet ja niistä hyötyvät eri alojen mikro ja pk -yritykset Satakunnassa.

Biotalouden palvelujen kansainvälisten verkostojen kehittäminen Satakunnassa
Hankeaika 1.9.2016–31.8.2017

Toteuttaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu

Hankkeen tavoitteena on valmistella kansainvälistä yhteistyötä ja -hanketoimintaabiotalouden palvelujen ympärille Satakuntaan. Hankkeessa kartoitetaan Satakunnassa biotalouden palvelujen saralla toimivien kehittäjätahojen ja yritysten yhteiset, kansainväliset hankeintressit. Näiden pohjalta laaditaan kaksi hankeaihiota liittyen erityisesti sinisen ja vihreän biotalouden palvelujen kehittämiseen.

DIDIVE – Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi
Hankeaika 1.3.2017 – 28.2.2109
didivesite.wordpress.com

Hankkeen tarkoituksena on kehittää maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuottavuutta. Tavoitteet tiivistyvät kolmen pääteeman, dialogisen ja yhteistoiminnallisen kehittämisen, digitalisaation hyödyntämisen sekä vertaisverkoston rakentamisen ympärille. Kaikissa teemoissa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on läpileikkaavana teemana. Lähtökohtana on maaseutuyritysten tarpeet ja toiveet.

Smart rurality- kansainvälinen, aktiivinen ja älykäs maaseutu
Yhteys- / vastuuhenkilön sähköpostiosoite: juha.vanhapaasto(@)kankaanpaa.fi

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä ja jatkaa jo hankittua toimintaryhmäalueen keskeisten toimijoiden kansainvälistä hankeyhteistyötä. Kansainvälisen toiminnan resursointi sekä jatkuva monitorointi parantavat tiedonvälitystä, hanketoimintaan liittyvää osaamista, asiantuntijuuden markkinointia sekä parantaa erilaisin toimin alueen kansainvälistä kilpailukykyä ja erilaisten innovaatioiden välittymistä.
 

One belt One route- Baltic silk route
Yhteys- / vastuuhenkilön sähköpostiosoite: heikki.perko(@)prizz.fi

Hankkeen päämääränä on uuden yhteisen toimintatavan ja tuotteistamisymmärryksen kehittäminen yhteistyössä virolaisen (LAG Hiiumaa) ja puolalaisen (LAG Knyszynska Forest) ja Leader Karhuseudun alueiden mikroyrittäjien kanssa sekä tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia Karhuseudun teollisuutta palveleville innovatiivisille mikroyrityksille. Hankkeen erityispiirteenä on tiivis yhteistyö Kiinan julkisen sektorin käynnistämien strategisten modernisaatio-ohjelmien ja niitä toteuttavien keskushallinnon toimijoiden kanssa.

BlueSata- vesistöistä palvelutoimintaa Satakuntaan
Yhteys- / vastuuhenkilön sähköpostiosoite: sanna-mari.renfors(@)samk.fi

Satakunnan monimuotoiset vesistöt mahdollistavat sinisen biotalouden uusien liiketoiminta-alueiden kasvun ja tarjoavat mittavia mahdollisuuksia aineettomaan arvonluontiin vesistöjen muuttuvan käytön myötä. Vesistöjen ympärille on mahdollista löytää uusia markkinoita, palvelumuotoja ja yrittäjyyttä. Vesistöt ovat keskeisiä myös maakunnan vetovoimaisuuden kannalta.

Hankkeen tavoitteena on aktivoida Satakunnan vesistöissä tapahtuvaa palveluliiketoimintaa ja rohkaista yrittäjiä hyödyntämään sinisen biotalouden aineettoman arvonluonnin liiketoimintamahdollisuuksia.

Satakunnan maaseutuinnovaatioista uutta liiketoimintaa
Yhteys- / vastuuhenkilön sähköpostiosoite: marja.suonvieri(@)prizz.fi
 

Hankkeen päämääränä on nopeuttaa maaseudun mikro- ja pienyritysten uusien tuote- ja palveluideoiden kehittämistä sekä parantaa aineettoman omaisuuden hallintaa ja kehittämistä.

Biokaasulaitosten ravinnekierron optimointi ja tehokas logistiikka Satakunnassa
Yhteys- / vastuuhenkilön sähköpostiosoite: arja.poysti(@)prizz.fi

Hankkeen päätavoitteena on suunnitella Satakuntaan kansallisesti monistettavissa oleva biokaasulaitosmädätteen kiertologistiikkamalli, jossa huomioidaan mädätteen tai siitä valmistetun lannoitetuotteen ravinnesisältö, lähialueen peltojen ravinnetarve, vesistövalumat, kuljetusmatkat, mädätteen levitys, viljelijöiden vaatimukset mädätteen ominaisuuksien suhteen ja viljelykierto.

Automatiolla tulosta
Yhteys- / vastuuhenkilön sähköpostiosoite: pauliina.merikivi(@)sataedu.fi

Automaatiolla tulosta -hankkeen päätavoitteena on turvata alueellinen automaatio-osaaminen ja sen kehittäminen yritysten tarpeiden mukaisesti. Kohderyhmänä ovat automaatioratkaisuista kiinnostuneet ja niistä hyötyvät eri alojen mikro ja pk -yritykset Satakunnassa. Kohderyhmään kuuluvat niin johto- kuin työntekijätaso. Tavoitteina on madaltaa kynnystä tuotannon automatisointiin, tukea uuden teknologian käyttöönottoa, kehittää henkilöstön osaamista monimuotoisen koulutuksen avulla sekä yritysten vertaisoppiminen ja verkottuminen.

Säpinää karhuseudulle
Yhteys- / vastuuhenkilön sähköpostiosoite: niina.harju(@)karhuseutu.fi

Hankkeen avulla luodaan lisää toimintatapoja ja työkaluja, joilla Karhuseutu ja Leader-toimintatapa saadaan näkyvämmäksi kaikkien ihmisten arkeen sekä alueen kehittäjäkentällä. Lisäksi luodaan hankkeille mahdollisuuksia päästä enemmän esille ja Karhuseudun omia mahdollisuuksia auttaa siinä.

International steps to future
Yhteys- / vastuuhenkilön sähköpostiosoite: ulla.kallio(@)ravakka.fi

Leaderin seitsemästä perusperiaatteesta yksi on kansainvälisyys. Leader Ravakan alueella kansainvälistä toimintaa on ollut, mutta kansainvälistymistä laaja-alaisesti ei ole tavoiteltu. Kansainväliseen yhteistyöhön tarvitaan oikeat kumppanit, mielekkäät sisällöt ja sitoutumista. Hanke on avoin kaikille alueen toimijoille, jotka ovat kiinnostuneet kansainvälistymisestä tai joilla on jotain annettavaa hankkeelle määritetyissä teemoissa.

Vauhtia verkostoon
Yhteys- / vastuuhenkilön sähköpostiosoite: sari.mantere(@)raumanyrittajat.fi

Vauhtia verkostoon -yhteistyöhankkeen tavoitteena on saada Rauman ruutukaava-alueen ulkopuolisia mikroyrityksiä verkostoitumaan ja löytämään paikallisia kumppaneita. Lisäksi hankkeen aikana tullaan tietoiskuin, koulutuksin ja asiantuntijaklinikoin lisäämään yritysten osaamispääomaa tällä hetkellä pinnalla olevien koulutusaiheiden osalta.

Kivijalka kuntoon!
https://www.facebook.com/kivijalkakuntoon/
http://kivijalkakuntoon.blogspot.fi/

Yhteys- / vastuuhenkilön sähköpostiosoite: mikko.lehtonen(@)samk.fi

Kivijalka Kuntoon! -hankkeen päätavoitteena on parantaa kivijalkatoimijoiden liiketalousosaamista sekä edesauttaa kivijalkayritysten välistä vuorovaikutusta, yhteistoimintaa ja verkosto-osaamista erityisesti Huittisissa, Kankaanpäässä, Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Kivijalkayrittäjyyden arvostuksen nostaminen on myös yksi hankkeen tavoitteista.

3D- käyttöön!
Yhteys- / vastuuhenkilön sähköpostiosoite: Marko.Kivisto(@)novida.fi

3D-mallinnus ja -tulostus merkitsevät eräiden arvioiden mukaan uutta teollista vallankumousta. 3D-tulostuksesta voivat hyötyä monet toimialat, mutta ne eivät välttämättä tiedä tulostuksen mahdollisuuksista. Hankkeen tavoitteena onkin välittää tietoa, kannustaa ja innostaa yrityksiä 3D-maailmaan. Tietoa välitetään järjestämällä erilaisia infotilaisuuksia ja työpajoja

KV-karhuseutu
Yhteys- / vastuuhenkilön sähköpostiosoite: jaana.malkki(@)karhuseutu.fi

Kansainvälisyys on muodostunut tärkeäksi osaksi Karhuseutu ry:n toimintaa. Hankkeen tavoitteena on tarjota toimintaryhmän alueella ruohonjuuritason toimijoille monipuolisesti käyttöön kansainvälisyyden tarjoamat avut maaseudun kehittämiseen, sen elinvoimaisena pitämiseen sekä tuomaan esille kulttuuriperinteet maaseudulla, joista ollaan kansainvälisestikin kiinnostuneita. 

Satakunnan kaasutalous 2020
Yhteys- / vastuuhenkilön sähköpostiosoite: matti.luhtanen(@)prizz.fi

Tämän hankkeen päätavoite on synnyttää uutta kaasutalouteen liittyvää liiketoimintaa ja huoltovarmuutta Satakunnan maaseudulle LNG terminaali-investointien käynnistämän kaasutalousprosessin luonnolliseksi jatkoksi.

Paikallistaloutta Karhuseudulla
Yhteys- / vastuuhenkilön sähköpostiosoite: johanna.seppa(@)karhuseutu.fi

Hankkeella lisätään Karhuseudun alueen yritysten ja yhteisöjen aktiivisuutta oman alueensa kehittämiseen. Hankkeen aikana on tarkoitus tarjota neuvontaa, opastusta ja koulutusta hanketoimintaan ja paikallistalouden kehittämiseen.

Lauhavuori Region Geopark- alueeksi
http://www.lauhanvuoriregion.fi/

Yhteys- / vastuuhenkilön sähköpostiosoite: terttu.hermansson(@)metsa.fi

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Geopark-jäsenyyden saavuttamisen kannalta kriittisimpiä toimenpiteitä Lauhanvuori Region -alueella ja hakea Geopark-jäsenyyttä 2018 syksyllä. Tavoitteena on luoda Geopark-toimintamalli, joka perustuu konkreettiseen, sopimukselliseen yhteistyöhön sekä alueen sisällä että alueen ulkopuolisten tahojen kanssa. Hankkeessa toteutetaan kehittämistoimia Geopark-kriteereiden mukaisesti.

 

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Ajanvaraus pilotoinnissa Etelä-Pohjanmaalla
    Ajanvaraus asiantuntijoillemme on tulevaisuudessa mahdollista tehdä digitaalisesti verkossa pilotoinnin jälkeen.

Palvelut