Toimitusjohtajan katsaus - vuosi 2011

Merkittävä muutos sitten yhtymän toiminnan käynnistymisen vuonna 2002 toteutettiin yhtymän toiminnassa uudistamalla yhtymän sisäistä organisoitumista. Samalla yhtymä – nimike muutettiin toimintaa paremmin kuvaavaksi ryhmäksi 1.3. 2011 – alkaen. Sisäinen toiminta ryhmitettiin kolmeen asiakasryhmään: kotieläinpalvelut, kasvituotantopalvelut ja yrityspalvelut. Jokaisella ryhmällä on oma, ryhmän sisäinen johtoryhmä, jonka vastuulla on kyseisen asiakassektorin palvelukehitys ryhmätasolla. Ryhmän jäsenten välinen yhteistyö tulee merkittävästi tehostumaan, kun uusi sisäinen toiminnanohjausjärjestelmä tulee käyttöön.

Järjestelmän määrittely aloitettiin toimintavuoden aikana

Ryhmätason IT- ja tietohallintostrategia valmistui vuosille 2010 -2013. Strategian käytännön toimeenpanijana on ryhmätason tietohallintoryhmä. Strategiassa keskeisenä painottuu käytettävissä olevan tiedon hyödyntäminen asiakkaille suunnatuissa palveluissa. ProAgria- keskuskentässä edellisenä vuonna käynnistetty rakenteen ja palvelujen uudistusprojekti eteni strategian mukaisesti. Uudistukset näkyvät vähitellen jo vuoden 2012 aikana.

Palvelujen kehityksessä merkittäviä uudistuksia

Erityisesti investointitilanteisiin ja yrityksen tulevaisuuden suunnitteluun liittyvää investoivan tilan tiimi-, ja kehityskeskustelukonseptia jatkettiin edelleen.  Plus 20-ohjelmassa painotettiin hyvin tuloksin rehun laadun ja määrän merkitystä koko tuotannon talouden kannalta. Maitotiloille suunnattujen palvelujen uudistusprojekti, Karjakompassi jatkui, ja sen tuloksena tuotiin tilojen käyttöön ns. ruokinnan suunnittelu-, ruokinnan onnistumisen seuranta -, ja rehun tuotantokustannuksen laskentapalvelu. Karjakompassi – palvelu painottaa asiantuntijatyön ja tietoteknologian mahdollisuuksien, sekä kotieläin-, pelto- ja taloustietojen yhdistämistä  palvelukokonaisuudeksi. Tätä lähtökohtaa vahvistamaan ryhmän sisällä keskitettiin sekä viljely- että taloussuunnitteluohjelmistojen kokonaisuus Maatalouden laskentakeskukseen. Sosiaalisen mediaan liittyvä asiantuntija vastaa – palvelua jatkettiin eri teemoilla Agronet –portaalissa. Agronet vahvisti asemaansa toimintavuonna johtavana portaalina monipuolisen maataloustiedon tuottajana sekä erityisesti maatalouteen liittyvänä keskustelukanavana. Sähköisiin palveluihin suunnattiin aikaisempaa enemmän panostusta ja suunta tulee jatkumaan myös tulevien vuosien aikana.

Huippuosaamiseen panostus jatkuu

Kotieläinjalostuksessa genomiseen valintaan liittyvää kehitystyötä jatkettiin sekä suomalaisten että ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa. Maidontuotannon asiantuntijoiden ns. Huippuosaaja- ohjelma jatkui. Ohjelmassa mukana olevat asiantuntijat kouluttautuvat sekä Suomessa että ulkomailla ja toimivat asiantuntijoina erityisesti vaativissa neuvontatehtävissä koko maan alueella. Myös luonnonmukaiseen tuotantoon erikoistunut Huippuosaaja-ryhmä aloitti toimintansa vuoden aikana. Kasvintuotantoon erikoistuvien huippuosaajien koulutusohjelma käynnistyy tulevan vuoden aikana. 

Kansainvälistyminen jokapäiväistä ja lisääntyy

Faba toimii osakkaana Pohjoismaisessa Viking Genetics - organisaatiossa, joka on maailman kuudenneksi suurin jalostusyhtiö. Eläinaineksen ja maatalouteen liittyvän asiantuntemuksen vientiä painotettiin edelleen erityisesti Venäjän markkinoille. ProAgria – keskusten perustama ProAgria Russia Oy avasi toukokuussa edustuston Pietarissa. Sekä eläinaineksen, että asiantuntemuksen vientinäkymät ovat hyvät myös jatkossa. Palvelukehityksessä otettiin merkittävä kehitysaskel myös yhteistyössä Pohjoismaisella tasolla, jossa keskeisenä linjauksena on kestävän kehityksen periaatteelle rakentuva elintarviketuotanto.

Vaativuustaso ryhmän palveluille kasvaa edelleen

Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen seuraavina vuosina edellyttää toiminnan tehostamista kaikilla tasoilla. myös vaatimus palvelujen hinta/hyöty – suhteelle kasvaa edelleen. Pyrimme edelleen vahvistamaan substanssiosaamisemme lisäksi myös osaamista rakentaa asiakasta vieläkin paremmin palvelevia palvelukonsepteja. Näissä ratkaisuissa korostuu ryhmässä olevan yhteisen osaamisen kanavoiminen asiakkaan hyväksi. Maatilojen koon kasvaessa erityisesti talouden johtaminen nousee yhä tärkeämmäksi. Tilan toiminnan tunnuslukujen käyttö on tässä merkittävässä asemassa. Ryhmän suuri haaste edelleen on saada maatilat ymmärtämään tietojen keräämisen ja käytön merkitys koko yrityksen menestymiseksi.  Tämä taas edellyttää huomion kiinnittämistä tiloilta kerätyn tiedon analysointiin siten, että tulokset hyödyttävät maatiloja ja yrityksiä nykyistä paremmin. Lisäksi meidän tulee täydentää asiakastietojen analysoinnista saatuja tuloksia yhdistämällä niihin kansainvälisistä tietolähteistä saatua tietoa ja viedä uusin tieto ja kokemus käytännön tilatasolle. Tämä edellyttää uusia toimintamalleja sekä ryhmä-, että ryhmän jäsentasolla.

Lisätietoja

Jouko Setälä, toimitusjohtaja

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.