Toimitusjohtajan katsaus - vuosi 2010

Yhtymä saavutti pääosin asettamansa toiminnan tavoitteet. Merkittävänä toimenpiteenä käynnistettiin yhtymän IT-strategian valmistelu vuosille 2010 -2013.  ProAgria-keskusten toimintamallin uudistamisen suunnittelua jatkettiin edellisen vuoden linjausten mukaan. Yhtymän hallitus on valmistellut uudistuksia myös yhtymän toiminnassa yhtymän kahdeksan toiminta-vuoden jälkeen siten, että ne tulisivat voimaan ensi vuoden alusta lähtien. Uudistuksilla haetaan mm. kotieläin-, kasvi- ja talouspuolen nykyistä kiinteämpää huomioimista palvelukokonaisuuk-sissa.

Kansainvälistyminen vahvasti mukana

FabaPalvelu muutti nimensä Fabaksi ja toimii osakkaana Pohjoismaisessa Viking Genetics -organisaatiossa, joka on maailman kuudenneksi suurin jalostusyhtiö. Eläinaineksen ja maatalouteen liittyvän asiantuntemuksen vientimahdollisuuksien lisäämistä painotettiin erityisesti Venäjän markkinoille. ProAgria –keskukset perustivat ProAgria Russia Oy:n asiantuntemuksen vientiin Venäjälle.

Palvelut kehittyivät hyvässä myötätuulessa

Erityisesti investointitilanteisiin ja yrityksen tulevaisuuden suunnitteluun liittyvää investoivan tilan tiimi-, ja kehityskeskustelukonseptia jatkettiin edelleen.  Plus 20-ohjelmassa painotettiin hyvin tuloksin rehun laadun ja määrän merkitystä koko tuotannon talouden kannalta. Maitotiloille suunnattujen palvelujen uudistusprojekti, Karjakompassi jatkui, ja sen tuloksena tuotiin tilojen käyttöön ns. Ruokinnan seuranta -palvelu. Karjakompassi –palvelu painottaa asiantuntijatyön ja tietoteknologian mahdollisuuksien, sekä kotieläin-, pelto- ja taloustietojen  yhdistämistä  palvelukokonaisuutena. Tähän ajatusmalliin liittyen merkittävä kehitys tehtiin myös nautojen terveyden seurantaan liittyvien tietojen käytön osalta, kun sekä Ammu-, että TehoElmer- ja Pihvi –palvelujen yhteydet NASEVA-järjestelmään otettiin käyttöön. Sosiaalisen mediaan liittyvä asiantuntija vastaa – palvelua jatkettiin eri teemoilla Agronet –portaalissa. Agronet oli toimintavuonna johtava portaali monipuolisen maataloustiedon tuottajana sekä maatalouteen liittyvänä keskustelukanavana.

Osaamisen uudet avaukset

Kotieläinjalostuksessa siirryttiin käyttämään genomista valintaa, jonka arvioidaan nopeuttavan lehmien perinnöllistä edistymistä jopa 50 prosentilla nykyisestä. Genominen valinta on uusi, suorastaan mullistava toimintatapa jalostussektorilla. Vuosi sitten käynnistetty maidontuotannon asiantuntijoiden ns. Huippuosaajat- ohjelma jatkui. Ohjelmassa mukana olevat asiantuntijat kouluttautuvat sekä Suomessa että ulkomailla ja toimivat asiantuntijoina erityisesti vaativissa neuvontatehtävissä koko maan alueella. Eläinten hyvinvointiin liittyviin palveluihin lisättiin ns. Sikahavaintoja – palvelut, jotka täydentävät jo edellisenä vuonna käyttöön otettua Lehmähavaintoja – palvelua.

Palveluiden ja osaamisen kehittämiseen panostetaan edelleen vahvasti

ProAgria- keskukset saivat kevään 2010 asiakastutkimuksessa erittäin hyvät arviot palvelujen laadusta. Palvelujen käyttäjistä lähes 60 prosenttia oli valmiita suosittelemaan palveluja muille maatiloille ja lähes 95 prosenttia oli tähän valmis tietyin varauksin. Faban toimintamallin uudistamisen jälkeen 43 prosenttia palvelun käyttäjistä piti palvelua aikaisempaa paremmin onnistuneena.  Maatilojen koon kasvaessa erityisesti talouden johtaminen nousee yhä tärkeämmäksi. Tilan toiminnan tunnuslukujen käyttö on tässä merkittävässä asemassa. Yhtymän suuri haaste onkin se, miten maatilat saadaan myös jatkossa ymmärtämään tietojen keräämisen ja käytön merkitys koko yrityksen menestymiseksi.  Tähän tulemme panostamaan kiinnittämällä erityistä huomiota tiloilta kerätyn tiedon analysointiin siten, että tulokset hyödyttävät maatiloja ja yrityksiä nykyistä paremmin.

 Myös yksikkökoon kasvu ja alan teknologian huikea kehitys asettavat merkittäviä haasteita osaamisen kehittämiselle koko yhtymässä. Tässä joudumme keskittymään tietyille vahvuusalueille osaamisessamme. Kyse ei ole ainoastaan substanssiosaamisessa vaan suuressa määrin myös kyvyssä rakentaa palvelukonsepteja. Haasteeseen tulemme vastaamaan uudistamalla tulevana toimintavuotena yhtymän sisäisiä toimintoja siten, että voimme aikaisempaa paremmin hyödyntää yhtymässä olevaa osaamista.  Uudessa toimintamallissa painottuu myös kansainvälisen tiedon tehokas hyväksikäyttö. Näillä uudistuksilla ja painotuksilla uskomme vahvasti, että osaamisemme kehittyy vastamaan myös kaikkein vaativimpien asiakkaidemme tarpeita.

Lisätietoja

Jouko Setälä, toimitusjohtaja

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.