Toimitusjohtajan katsaus - vuosi 2009

Yhtymätasolla tapahtui tai käynnistettiin merkittäviä toiminnan ja organisaation uudistuksia. Organisaatiouudistukset painottuivat erityisesti kotieläinjalostus- ja keinosiemennyssektorille. Toimintavuoden aikana muodostui FabaPalvelu Osuuskunta, joka tarjoaa kotieläinten jalostus-, keinosiemennys- ja neuvontapalveluja koko maassa. ProAgria –keskukset ja Liitto käynnistivät ns. Tulevaisuus-työryhmän, jonka tehtävänä on linjata palvelutuotannon uudistukset tarkastelujak-son ulottuessa vuoteen 2020.

Kansainvälistymisen näkökulma vahvistuu

FabaPalvelu liittyi osakkaaksi Pohjoismaiseen Viking Genetics -organisaatioon, joka FabaPalvelun liittymisen jälkeen on maailman kuudenneksi suurin jalostusyhtiö.  Myös suomalainen eläinaines menestyi hyvin mm. USA:n markkinoilla. Vuoden aikana perustettu ProAgria Liha Osaamiskeskus teki yhteistyösopimuksen tanskalaisen Southern Pig Advisory Service –yhtiön kanssa liittyen alan neuvontapalvelujen tarjontaan ja kehittämiseen. Suomessa toteutettu maidontuotannon tuotosseuranta sai kansainvälisen ICAR –sertifikaatin ensimmäisten joukossa maailmassa. Vaikka yhtymän toiminnan painopiste on Suomessa, eläinaineksen ja erityisesti maatalouteen liittyvän asiantuntemuksen vientimahdollisuuksien lisäämistä painotettiin erityisesti Venäjän markkinoille.

Palveluja yrityksen sekä päivittäiseen toimintaan että pitkän tähtäimen suunniteluun

 Tiloilla hyvän vastaanoton saanutta, erityisesti investointitilanteisiin ja yrityksen tulevaisuuden suunnitteluun liittyvää investoivan tilan tiimi-, ja kehityskeskustelukonseptia  jatkettiin edelleen. Tämä tehtiin osana Plus 20 –ohjelmaa, jonka tavoitteena on maidon-, lihan- ja kasvintuotannon tehokkuuden parantaminen 20 prosentilla tarkastelujaksolla 2007-2012. Maitotiloille suunnattujen palvelujen uudistusprojekti, Karjakompassi jatkui, ja sen tuloksena tuotiin tilojen käyttöön ns. Rehuvaste-palvelu. Palvelujen käyttäjien on myös jatkossa mahdollista hakea itselleen sopiva asiantuntija koko maan alueelta käyttämällä internetissä avattua asiantuntija-hakupalvelua. Sosiaalisen mediaan liittyvä asiantuntija vastaa -palvelu avattiin Agronet –portaalissa loppuvuodesta. Myös tilan johtamisen taustaksi tarvittavien tietojen siirron helpottamiseksi tilatasolla tehtiin ensimmäinen teknologinen avaus maidontuotannossa yhteistyössä DeLaval Oy:N kanssa.

Osaamisen kehittämisen uusi askel

Yhtymässä käynnistettiin maidontuotannon asiantuntijoiden kaksivuotinen ns. Huippuosaajat- ohjelma. Ohjelmassa mukana olevat asiantuntijat kouluttautuvat sekä Suomessa että ulkomailla ja toimivat asiantuntijoina erityisesti vaativissa neuvontatehtävissä koko maan alueella.

Uuden vuosikymmenen alkaessa

Kansainvälistymisen merkitys sekä osaamisen kehittämisen että kaupallisen toiminnan mielessä kasvaa. Yhtymän keskeinen asema suomalaisessa elintarvikeketjussa painottaa kuitenkin toimin-nan painopisteenä Suomen maataloutta ja maaseudun yritystoimintaa. Erityisesti maatilojen yksikkökoon kasvu ja alan huikea kehitys tuotantoon liittyvässä teknologiassa sekä IT- ja mobiilitekniikassa asettavat merkittäviä haasteita osaamisen kehittämiselle koko yhtymässä. Kyse ei ole ainoastaan substanssiosaamisessa vaan suuressa määrin myös kyvyssä rakentaa palvelukon-septeja. Koska on ennakoitavissa, että yleisen talouden taantuman vaikutukset tuntuvat voimak-kaina yhtymän asiakkaiden ja sitä kautta yhtymän toimialoilla erityisesti uuden vuosikymmenen ensimmäisinä vuosina, ovat vuodet 2010-2011 haastavia toiminnan vuosia. Yhtymän jäsenet ja yhteistyökumppanit muodostavat kuitenkin niin merkittävän osaamiskeskittymän, että ei ole syytä epäillä, etteikö yhtymä pystyisi tarvittaviin kehitysaskeleisiin paitsi oman toimintansa, myös palvelujen tarjonnan osalta.

Lisätietoja

Jouko Setälä, toimitusjohtaja

 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut