Växtodlingsrapport 30.7.2013

30.07.2013

Det varma vädret i juni och juli är orsaken till att odlingsväxterna utvecklats snabbt och de är nu 7-10 dygn före normal tidtabell i hela landet. Spannmålsskörden ser ut att bli nöjaktig ifall vädret är gynnsamt för tröskandet och skörd av god kvalitet kan bärgas. Spannmålströskandet inleds redan denna vecka med skörd av höstspannmål och tidigt korn.

Regnmängderna under sommaren har varierat mycket regionalt och därför varierar även skördemängderna gårdarna emellan mycket. Vid kustområden i södra Finland, i sydvästra Finland och Kymmenedalen har växtbestånden lidit av torka när regnmängderna i juli ställvis blivit t.o.m. vid 20 procent av de normala regnmängderna i juli. På en del gårdar i södra Finland och i norra Finland har man åter fått mera regn än normalt.

Tröskandet har inletts på gårdar med utsädesodling av vallväxter

På utsädesodlingar av ängssvingel i Egentliga Finland, Nyland och Tavastland inleddes tröskandet redan i mitten av juli och nästan all skörd är bärgad. Vid kustområden i södra Finland, i Birkaland, mellersta Finland och södra Savolax inleds tröskandet denna vecka. På utsädesodlingar av timotej inleds tröskandet denna vecka vid kustområden i södra Finland och i Tavastland. På övriga områden uppskattas skörden bli färdig i mitten av augusti. Även tröskandet av kummin har inletts i Nyland. Tröskandet av fröärt inleds först i Nyland och Egentliga Finland nästa vecka. Av de senare specialväxterna uppskattas tröskandet av bondböna börja i södra Finland i slutet av augusti. Skördeutsikterna för bondböna varierar: skörden uppskattas bli god i Nyland, södra Karelen och norra Österbotten, men försvarlig i Egentliga Finland och Kymmenedalen.

Tröskandet av råg inleds denna vecka i Nyland, Egentliga Finland, södra Karelen och norra Savolax och på övriga områden i landet nästa vecka. Tröskandet av höstvete inleds denna vecka i Nyland och på övriga områden i södra Finland nästa vecka. Rågskörden uppskattas på många ställen bli mindre än normalt. Skördens kvalitet uppskattas bli nöjaktig i stora delar av landet och god i södra Karelen, norra Savolax, mellersta Finland och Österbotten. Höstveteskörden uppskattas till mängden bli mindre än normalt i stora delar av landet. Endast i Nyland och Österbotten uppskattas skörden bli normal. Skörden uppskattas till kvaliteten bli nöjaktig och ställvis t.o.m. god. Växtbestånd med höstspannmål har hållits väl upprätta förutom i södra Karelen, där häftiga regnskurar var orsaken till att hälften av rågbestånden lade sig.

Även tröskandet av vårspannmål inleds. Först tröskas tidigt korn denna vecka i Nyland och Egentliga Finland. Tröskandet av tidiga flerradiga korn börjar nästa vecka från söder till norra Österbotten. I norra Finland torde man kunna börja tröska korn inom ett par veckor. Tröskandet av tidigt havre inleds denna vecka i Nyland och nästa vecka i Egentliga Finland och på de allra  gynnsammaste områden i södra Österbotten. På övriga områden i landet torde tröskandet av havrebestånd inledas efter mitten av augusti.

Skördeutsikterna för vårspannmål är mycket varierande beroende på lokala regn. Allmänt är skördeutsikterna för vårvete de mest lovande av vårspannmålen. Skörden uppskattas till mängden bli nöjaktig i nästan hela landet. Skörden av foderkorn uppskattas bli lägre än normalt i Egentliga Finland, Kymmenedalen, Savolax och Lappland. I södra och mellersta Österbotten uppskattas foderkornskörden till mängden bli god. Skörden av maltkorn torde bli lägre än normalt i Egentliga Finland och Kymmenedalen. I delar av Egentliga Finland, Kymmenedalen, södra Karelen och Lappland ser havreskörden ut att bli mindre än normalt, men i södra och mellersta Österbotten är skördeutsikterna goda. Kvaliteten på vårspannmålsskörden uppskattas bli nöjaktig på de flesta områden, ställvis t.o.m. god.

Tidigt sådda växtbestånd har allmänt klarat sig bättre än sent sådda, vilka sköt brodd ojämnare p.g.a. torka. Det syns inte tydliga skillnader mellan direktsådda och traditionellt bearbetade växtbestånd. Skillnaderna beror främst på jordartens skick och odlarens kunskaper.

Ogräsbekämpningen har till största delen lyckats väl. På många ställen har det dock i växtbestånden funnits tistel och mjölktistel mera än vanligt. Fuktigt och varmt väder ökade risken för spridning av växtsjukdomar. Rost har ställvis funnits rikligt i växtbestånden. I Österbotten har det funnits rikligt med bladfläcksjukdomar på spannmål. Det finns även rikligt med mjöldagg på spannmål i södra Karelen och mellersta Finland. Det har tillsvidare påträffats lite axfusarios i växtbestånd med spannmål. I södra Finland har det funnits mycket bladlöss i växtbestånd med spannmål.

Rybsskörden väntas bli mindre än vanligt på områden som lidit av torka vid kustområden i södra Finland, i sydvästra Finland och Kymmenedalen. I Tavastland, södra Karelen och delar av södra Österbotten uppskattas skörden bli god. I Österbotten uppskattas skördens kvalitet bli god, men i Kymmenedalen sämre än vanligt. De första rybsbestånden torde kunna tröskas i slutet av augusti i södra och mellersta Finland. Rybsbestånden har hållits väl upprätta förutom i södra Karelen, där häftiga regnskurar ställvis varit orsaken till att växtbestånden lagt sig. I södra Finland har man märkt mycket kålmal i rybsbestånd.

Den andra ensilageskörden fortsätter

Den andra ensilageskörden inleddes efter mitten av juli i nästan hela landet. Endast 20-30 % är oskördat förutom i norra Finland, där skörden först inletts. Vallens återväxt har på många ställen varit svag p.g.a. torkan. På områden som mest lidit av torka i södra Finland och vid kustområden ser skördens mängd ut att bli mindre än vanligt. P.g.a. lokala regn finns stora gårdsvisa skillnader i skördemängderna. Till kvaliteten är ensilaget nöjaktigt i stora delar av landet. I södra Savolax och södra Österbotten uppskattas kvaliteten vara god, men vid kustområden i södra Finland och i Kymmenedalen försvarlig.

Höet bärgades huvudsakligen i goda förhållanden. I Nyland, norra Savolax och Lappland försvårade regnen skörden något.

Potatis för lagring bildar knöl

Växtbestånd med potatis för lagring bildar knöl. Skörden uppskattas bli nöjaktig. Behärskandet av potatisbladmögel har underlättats av att det regnat lite i juli. Potatisbladmögel har tillsvidare på yrkesodlingar besprutats två eller tre gånger. Koloradoskalbagge har påträffats på några platser i södra Finland. Växtbestånden måste fortfarande iakttas och om iakttagelser av koloradoskalbaggar görs bör anmälan göras till Evira.

Odling av höstspannmål intresserar

Såningsarealerna för höstspannmål ökar beroende på tidpunkten för tröskning och utsädeslager som blivit över från förra hösten. Odlingsarealerna för råg och höstvete uppskattas förbli såsom tidigare endast i Birkaland, Tavastland, Kymmenedalen, mellersta Finland och norra Österbotten. Intresset för odling av hybridsorter av råg ökar i nästan hela landet. Odling av höstrybs och –raps lockar odlarna i södra Finland, men vädret i augusti påverkar mycket såningsbesluten. Markerna vid kustområden som lidit av torka är nu svåra att bearbeta till att bli såningsdugliga.

Skörden av vinbär har inletts

De första vinbären plockades i södra Finland redan för en vecka sedan. Skörden av vinbär inleds denna vecka på huvudproduktionsområden för vinbär i östra och mellersta Finland. Skörden av svarta vinbär varierar på olika områden, men totalt torde skörden bli normal. Heta och torra perioder har minskat något bärstorleken hos svarta vinbär och förorsakat kartfall hos röda vinbär under försommaren, vilket minskar på skördemängden. Tack vare soligt väder är bären söta.

I äppelodlingar i södra Finland inleds inom en vecka plockningen av sommarsorterna Huvitus och Pirja. Övriga sommarsorter mognar något senare. Sommaräppelskörden väntas bli nöjaktig, i södra Karelen t.o.m. god.

Hallon har plockats i södra och mellersta Finland i två veckor. Bären mognar nu i rask takt på odlingar i hela landet och huvudskördeperioden börjar lida mot sitt slut. Tack vare soligt väder har hallonen till kvaliteten varit goda.

Urvalet av färska grönsaker börjar nu vara som bäst. Nu skördas huvudkål, blomkål, broccoli, kålrabbi, isbergssallat, kinakål, knippelök, morot, trädgårdsärt, frilandsgurka och squash. På många orter är torkan orsaken till att färska grönsaker vuxit sämre och skörden minskat oberoende av flitig bevattning. På andra platser har man fått häftiga regnskurar och det har regnat t.o.m. för mycket. Det varma vädret har gynnat förekomsten av skadeinsekter och man har inte helt kunna undvika skador oberoende av noggrann skadedjurs uppföljning och bekämpning. Grönsaker för lagring växer fortfarande och vädret under kommande veckor avgör skördens mängd och kvalitet. Toppenskördar är dock inte att vänta p.g.a. torkan under för- och högsommaren.      

Rapporten är uppgjord på basis av uppgifter från ProAgria Centralerna samt lantbruks- och hushållningssällskapen. Tilläggsuppgifter kan erhållas av Terhi Taulavuori tfn 020 747 2475. Rapporten finns på www.proagria.fi .

Regionala uppgifter kan erhållas av:

ProAgria Finska Hushållningssällskapet (FHS), Peter Fritzén 0400-688 507 (växtodling), Fredrik Björklund 050-593 4350 (trädgård).

ProAgria Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL), Jan Grönholm 0400-860 639, Patrik Erlund 0400-860 630.

ProAgria Ålands Hushållningssällskap, Joachim Regårdh 0457-526 7303 (växtodling), Pernilla Gabrielsson 0457-382 3070 (trädgård).

ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL), Jan-Erik Back 050-4417 511 (växtodling), Jenny Forsström 050-520 2581 (trädgård)

Följande växtodlingsrapporter publiceras 20.8 och 10.9.                     

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.