Växtodlingsrapport 10.9.2013

10.09.2013

Skördandet avslutas i uppehållsväder

Tröskandet av vårspannmål har framskridit raskt i uppehållsväder under slutet av augusti och början av september. Otröskat är endast 2-10 % av vårspannmålen. Regniga dagar i slutskedet av tröskningsperioden har i de flesta områden varit endast 2-3 st. och regnmängderna har förblivit på en nivå som motsvarar ungefär hälften av tidpunktens genomsnittliga regnmängder. Eftersom tröskandet har framskridit väl har det möjliggjort höstsådd och därför förväntas odlingsarealerna för höstspannmål och -oljeväxter öka betydligt. Höstbearbetningarna har däremot kommit igång långsamt pga. torkan.

Bästa resultatet under den gångna växtperioden fick man från tidigt sådd vårspannmål som kunde utnyttja fukten på våren. Vallväxterna har bäst kunnat tillgodogöra sig regnen och det varma vädret i augusti. Speciellt klövervallarna har gynnats av den varma sommaren. Försommarens varma väderlek förorsakade att man inte uppnår toppskördar av spannmål. På många gårdar blev skörden av höstspannmål en besvikelse pga. dålig övervintring.

Tröskandet håller på att avslutas

Vårspannmålen är nästan helt och hållet tröskad, endast 2-10 % är otröskat. Mest på hälft är tröskandet av vårspannmål i Österbotten (otröskat 25-40 %) och tröskandet av havre i norra Österbotten och Kajanaland (otröskat 20-30 %). Största delen av skörden bärgades under goda förhållanden trots att regnen i augusti förorsakade fördröjning i hur tröskandet framskred. Fukthalten vid tröskning har allmänt taget varit 15-20 %.

Skördeuppskattningarna för vårspannmål har inte förändrats alltför mycket under tröskningsperioden. I de flesta områdena blir skörden av vårspannmål normal men skillnaderna gårdar emellan är stora pga. att sommarregnen varit lokala. Mängdmässigt är skörden av vårvete god i Nyland och södra Karelen. I delar av Egentliga Finland, södra Karelen och södra Savolax är kornskörden bra men i Kymmenedalen och Lappland mindre än vanligt. Goda havreskördar har uppnåtts i Kajanaland men sämre än vanligt i delar av Egentliga Finland, norra Österbotten och Lappland.

Kvalitetsuppgifterna för spannmålen har preciserats i och med att tröskningarna framskridit. Den kvalitetsmässigt bästa skörden gav vårvete och korn. Av höstspannmålen är 90-95 % duglig som brödsäd. Hektolitervikten för råg är 73-80 kg/hl, för höst- och vårvete 78-83 kg/hl, för korn 60-72 kg/hl och för havre 52-59 kg/hl. Av kornet är 90-100 % foderdugligt. Havrens foderduglighet har större variation, 80-100 %.  

Längst har man hunnit med tröskandet av rybs vid kustområdena i södra Finland, i Nyland, Egentliga Finland, Tavastland, Kymmenedalen och södra Savolax där 70-95 % av skörden är bärgad. I södra Karelen, södra Österbotten och norra Österbotten håller man först på att inleda tröskandet. Fukthalten vid tröskning har varierat 9-18 %. Rybsskörden uppskattas bli försvarlig vid kustområdena i södra Finland och i Kymmenedalen, men bra i Tavastland, delar av Nyland och i södra Karelen. Till kvaliteten är rybsskörden tillfredsställande eller på många håll bra.

Av spannmålsskörden är fortfarande endast en liten del (5-30 %) såld och levererad vidare från gårdarna. Försäljningsvilligheten har minskat pga. priserna som har en sjunkande trend. I Nyland och södra Savolax uppskattas ca hälften av skörden vara kontraktsbaserad, i övriga delar av landet 20-40 %. Ungefär hälften av den nya spannmålsskörden uppskattas ännu vara utan köpare.

Odlingsarealerna för höstspannmål och oljeväxter ökar märkbart

Sådden av råg håller på att avslutas i de flesta områden men vid kustområdena i Österbotten har sådden först framskridit halvvägs jämfört med vad man planerat. Odlingsarealen för råg håller på att öka avsevärt i jämförelse med det föregående året. I flera områden uppskattas odlingsarealen öka 5-20 %, men i Nyland, Egentliga Finland, södra Karelen och -Savolax håller odlingsarealerna på att öka ännu mycket mera (50-400 %). Sådden av höstvete är också på slutrakan i de flesta områden. Sådden av höstvete är mest på hälft i Egentliga Finland, södra Karelen och vid kustområdena i Österbotten där sådden har kommit halvvägs. Odlingsarealen för höstvete håller på att fördubblas eller t.o.m. tredubblas i Nyland, egentliga Finland och södra Karelen. I övriga delar av landet uppskattas odlingsarealerna för höstvete öka 5-25 %. Ungefär hälften av höstspannmålen är direktsådd. I Birkaland är 70 % av höstspannmålen direktsådd. 

Sådden av höstoljeväxter har slutförts ända t.o.m. norra Österbotten. Odlingsarealen för höstoljeväxter, närmast höstraps, ökar 10-30 % på de flesta områden jämfört med föregående år, i Egentliga Finland t.o.m. 50 %. Endast vid kustområdena i Österbotten uppskattas odlingsarealen minska 25 %.

Största delen av höstspannmålen och höstoljeväxterna har skjutit brodd. Broddskjutningen uppskattas vara åtminstone tillfredsställande, i södra Österbotten t.o.m. utmärkt. Höstspannmålen har tillsvidare inte haft större växtskyddsproblem. Ställvis har det förekommit mera kvickrot än vanligt. I höstoljeväxter har man ställvis upptäckt små mängder jordloppor och sniglar i höstspannmål. I södra Österbotten förbereder man sig på bekämpning av fritflugor.

Torkan har fördröjt påbörjandet av höstbearbetningen. Endast 5-10 % av åkrarna bearbetats. Jordbrukarna koncentrerar sig nu på att bekämpa kvickrot och väntar på att höstregnen skall göra jordarna mjukare så att de kan bearbetas. 

Det varma vädret har satt fart på valltillväxten

Ensilage- och betesvallarna samt återväxten är i god eller minst tillfredsställande tillväxt i hela landet. En del av vallarna är redan alltför frodiga och speciellt på gårdar som endast bärgat två ensilageskördar rekommenderas slåtter av vallarna i månadsskiftet september-oktober för att säkra övervintringen. För klövervallar från vilka man avser bärga skörd under följande växtperiod rekommenderas däremot inte slåtter.

På de flesta områden kommer man åt att bärga tre skördar från mer än hälften av arealen för ensilagevall. På områden i södra Finland som lidit av torka bärgar man tre skördar från 10-30 % av ensilagevallarna. I norra Finland bärgar 10 % av gårdarna tre ensilageskördar. Bärgningen av den tredje ensilageskörden håller på att avslutas i de flesta områden, i norra Finland är man halvvägs. Den tredje ensilageskörden uppskattas bli bra till kvaliteten. I stora delar av landet uppskattas den totala ensilageskörden vara 5-10  % bättre än normalt, men på områden i södra Finland som lidit av torka förblir totalskörden 10-25 % mindre än normalt. 

Betesperioden uppskattas avslutas i slutet av september i stora delar av landet. Ifall vädret fortsättningsvis är varmt uppskattas betesperioden fortsätta till början av oktober i södra Finland. I Egentliga Finland, mellersta Österbotten och Lappland uppskattas betesperioden avslutas inom en vecka.

Potatisupptagningen är i gång

Upptagningen av utsädespotatis håller på att avslutas i landets södra och mellersta delar. I norra Österbotten har nästan hälften av utsädespotatisen tagits upp. Mängdmässigt är skörden normal, i norra Österbotten uppskattas skörden bli bra. I Österbotten är kvaliteten på utsädespotatisen bra och också i övriga delar av landet tillfredsställande. Stora, över 50 mm:s knölar, finns det i år mer än normalt.

Upptagningen av potatis för lagring har påbörjats i hela landet. I de flesta områden har man ännu tagit upp endast 10-30 % av skörden. Upptagningen av potatis för lagring har framskridit längst i Kymmenedalen och i Lappland där man på några potatisgårdar snart avslutar skörden. Skördemängden och kvaliteten på potatis för lagring uppskattas bli bra på huvudproduktionsområdet i Österbotten och i övriga delar av landet tillfredsställande. Skörden av potatis för lagring är sämre än normalt på kustområdena i södra Finland som lidit av torka. Upptagningen av stärkelsepotatis är ännu i begynnelseskedet, man har hunnit ta upp 10-30 %. Mängdmässigt är skörden av stärkelsepotatis tillfredsställande och kvalitetsmässigt bra.

Sockerbetsskörden uppskattas bli god på huvudproduktionsområdet i sydvästra Finland samt i södra Österbotten och på kustområdena i Österbotten. Sockerhalterna har uppnått en bra nivå tack vare den varma växtperioden. 

Äppelsäsongen är nu som bäst

På äppelodlingarna i södra Finland håller man småningom på att avsluta skörden av höstsorterna Heta, Sandra, Jaspi, Collina, Raike och Julyred. Plockningen av höstsorten Summerred håller på att inledas. Vintersorterna Lobo och Aroma blir plockningsmogna inom ett par veckor. De första partierna kommer till handeln i medlet av oktober. Skörden av vinteräppelsorter uppskattas bli tillfredsställande. Kvalitetsmässigt är skörden av höst- och vinteräppelsorter bra eftersom äpplen har fått fin färg och blivit aromrika tack vare det soliga vädret.  

Skördeperioden för blomkål och broccoli samt isbergssallat uppskattas fortsätta endast ett par veckor eftersom partierna som är avsedda för senhösten har blivit färdiga tidigare än planerat tack vare den varma hösten. Mängden och kvaliteten på den grönsaksskörd som nu bärgas är bra.

Skördandet av grönsaker för lagring påbörjas småningom. Skördandet av grönsaker för lagring inleddes med upptagning av lök i slutet av augusti. Skördandet av morot, rödbeta, kålrot, kinakål och huvudkål håller på att inledas inom en vecka. Mängd- och kvalitetsmässigt uppskattas skörden av grönsaker för lagring bli tillfredsställande.

Rapporten är uppgjord på basis av uppgifter från ProAgria Centralerna samt lantbruks- och hushållningssällskapen. Tilläggsuppgifter kan erhållas av Sari Peltonen tfn 020 7472 477 och Terhi Taulavuori tfn 020 747 2475. Rapporten finns på www.proagria.fi

Regionala uppgifter kan erhållas av:

ProAgria Finska Hushållningssällskapet (FHS), Peter Fritzén 0400 688 507 (växtodling), Fredrik Björklund 050 593 4350 (trädgård).

ProAgria Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL), Jan Grönholm 0400 860 639, Patrik Erlund 0400 860 630.

ProAgria Ålands Hushållningssällskap (ÅHHS), Joachim Regårdh 0457 526 7303 (växtodling), Pernilla Gabrielsson 0457 382 3070 (trädgård).

ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL), Jan-Erik Back 050 4417 511 (växtodling), Jenny Granfors 050 520 2581 (trädgård)

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.