Sådderna fördröjs till slutet av juni

10.06.2011

Regnen har fördröjt vårbruket. Sådden av spannmål och rybs håller på att avslutas på flera områden under den pågående veckan men i Egentliga Finland kan sådden i värsta fall pågå ända till slutet av juni. Denna vår är skillnaderna mellan olika gårdar ifråga om situationen med sådderna exceptionellt stora. En del av gårdarna har avslutat sina sådder redan i mitten av maj men för en del fortsätter de fortfarande. Pga. de skurartade regnen lider en del av åkrarna av uppslamning och väta men på kustområdet i Egentliga Finland och i Savolax förekommer det också torka på åkrarna. Pga. alltför våta åkrar har växtbestånden gulnat och utöver sådderna har vätan också försvårat växtskyddsbesprutningar och gödslingen av vallar.

Odlingsväxternas utveckling på de gårdar som mest lidit av regnen är 10-14 dygn efter den normala tidtabellen i södra Finland. I mellersta Finland har växtbestånden utvecklats i normal takt och i norra Finland är utvecklingen t.o.m. en vecka före det normala.

Nattfrosten under veckoslutet har inte skadat odlingarna i betydlig skala. Endast i Egentliga Finland har en del av potatisbestånden fått skador. I bärodlingar framträder eventuella skador först i ett senare skede. 


Bärgningen av ensilage påbörjas

Vallarna och betesmarkerna växer bra i hela landet. Endast i södra Savolax har en del av vallarna utvecklats sämre än normalt. Förra veckan bärgades ensilage från de första skiftena på kustområdena i södra Finland, Nyland, Kymmenedalen och Tavastland men bärgningen håller på att sätta igång på ett allmännare plan denna vecka ända till och med södra Österbotten. I norra Finland påbörjas bärgningen av ensilage nästa vecka, i Lappland inom två veckor. Vädret har varit gynnsamt för vallarnas tillväxt och därför förväntar man sig att ensilageskörden till mängd och kvalitet minst är tillfredsställande, ställvis t.o.m. utmärkt. Betesperioden började i stora delar av landet för ett par veckor sedan och också i Lappland kommer kreaturen ut på bete nästa vecka.
 
De första höbestånden torde kunna bärgas inom två veckor i södra och mellersta Finland. I norra Finland uppskattas höbärgningen komma igång efter midsommar. Skördeutsikterna för hö varierar från tillfredsställande till god i hela landet. I norra Savolax och norra Österbotten innehåller vallarna ställvis rikligt med maskros och harkål. Också i Birkaland och norra Karelen har behovet av att bekämpa maskros och sommargyllen i vallarna varit större än normalt.


Sådderna av vårspannmål är i slutskedet  

Höstspannmåls- och rågbeståndens skick uppskattas vara försvarligt på kustområdena i södra Finland. I övriga delar av landet varierar växtbeståndens kondition från tillfredsställande till god.  Höstspannmålsbestånden är i flaggbladsstadiet och rågbeståndens axgång håller på ända till och med södra Österbotten. Ogräsbesprutningarna för höstspannmål är utförda. Behovet av växtsjukdoms- och skadegörarbekämpning är litet.

Sådderna av vårvete är avslutade i så gott som hela landet med undantag av Nyland och Egentliga Finland där de sista skiftena som bäst sås. Av korn och havre är ännu 3-10 % osått i hela landet med undantag av Lappland där man först kommit halvvägs med sådderna. I Nyland och Egentliga Finland är man tvungen att så en del av åkrarna på nytt pga. skorpbildningen som störtregnen förorsakat. I södra Karelen, Savolax och på kustområdena i Österbotten har vårspannmålens broddskjutning lyckats bra. Broddskjutningen är svagare än normalt på kustområden i södra Finland, Satakunda, Birkaland och Tavastland. I Lappland har spannmålen inte ännu skjutit brodd.

På vårspannmålsåkrarna i Egentliga Finland har det förekommit mer ogräsproblem än vanligt. Regnen har skjutit upp starten av ogräsbesprutningarna till denna vecka. Behovet av att bekämpa växtsjukdomar är allmänt litet. I Egentliga Finland, norra Karelen och norra Österbotten har man påträffat mer bladlöss och jordloppor än normalt i spannmålsbestånden. 

Sådden av vårrybs är oavslutad speciellt i Nyland och Egentliga Finland där ännu 10 % av rybsarealen är osådd. I övriga delar av landet är endast 3-5 % av arealen osådd. I södra Karelen, norra Savolax och på kustområdena i Österbotten har rybsens plantbildning lyckats väl. Plantbildningen är sämre än normalt på kustområdena i södra Finland, i Satakunda, Birkaland och Tavastland. I Egentliga Finland förekommer mer ogräs- och skadegörarproblem än normalt i rybsbestånden. Också i Kymmenedalen har det ställvis förekommit rikligt med jordloppor. Uppföljning av situationen med jordlopporna är nödvändig på rybsodlingar i hela landet. Sockerbetans plantbildning på huvudproduktionsområdena i Satakunda har skett sämre än vanligt. I Egentliga Finland har man observerat rikligt med ogräs och skadegörare i sockerbetsbestånden.

Bestånden av sommarpotatis har bildat plantor i södra och mellersta Finland. Potatisbestånden är sämre än normalt i Satakunda och mellersta Österbotten. Potatisen för lagring har inte ännu bildat plantor.


Sista minutens förändringar i odlingsplanerna

I flera områden har man varit tvungen att göra sista minutens förändringar i odlingsplanerna efter att regnen fördröjt vårbruket. Dessutom har man i Nyland och Egentliga Finland varit tvungen att på nytt så skiften som störtskurar förstört. I förhållande till den totala arealen har man ändå gjort relativt små ändringar i odlingsarealerna men gårdsspecifikt kan ändringarna vara betydande.

På kustområdena i södra Finland, i Nyland, Egentliga Finland, Satakunda, Tavastland, Kymmenedalen och väster om Villmanstrand har man bytt ut sena spannmål till naturvårdsåkrar, gröngödslingsvallar eller träda. I Nyland har man istället för havre och vårvete också sått rybs. I Satakunda har man byt ut vete till korn eller tidiga havresorter. I Savolax och mellersta Finland har man bytt ut havre och vete till korn samt naturvårdsåkrar och gröngödslingsvallar. I övriga delar av landet har vårbruket framskridit enligt normal tidtabell och det har inte funnits behov av att ändra vårens odlingsplaner.


Jordgubbe börjar blomma på friland 

I Egentliga Finland håller blomningen för jordgubbe under väv på att ta slut. I östra och mellersta Finland är blomningen som rikligast i jordgubbsbestånd som skyddas av väv. De första jordgubbarna börjar snart mogna och skördemängderna förväntas öka småningom till midsommar. I västra Finland har nästan hälften av blommorna på frilandsjordgubbe öppnat sig och i östra och mellersta Finland har blomningen påbörjat. Nattfrosten under veckoslutet har lokalt kunnat skada oskyddade blommande jordgubbsbestånd. Eventuella skador kan upptäckas först senare. 

Blomningen för vita och röda vinbär är avslutad i södra och mellersta Finland. Också för de svarta vinbären håller blomningen på att ta slut i östra och mellersta Finland. Pollineringen av vinbär uppskattas allmänt vara god. När vädret visserligen blivit kyligare efter värmeböljan i mitten av maj har pollinerarna varit latare på att vara i rörelse.

I södra och mellersta Finland är blomningen för sommarsorterna av äpple slut. Pollineringen av äpple uppskattas vara minst på tillfredsställande nivå. Sena vintersorter blommar ännu på Åland och i södra Finland.


Skördeperioden för tidiga grönsaker håller på att börja

Den första knippelöken och tidiga potatisen skördades förra veckan på odlingar i södra Finland. Mängderna av tidig potatis som tas upp ökar mot midsommar. Skörden förväntas vara minst tillfredsställande till kvalitet och mängd. Skördeperioden för blomkål, tidig kål och kinakål håller på att komma igång denna vecka i södra Finland. Man förväntar sig att skörden av isbergssallat kan påbörjas nästa vecka. De första skördarna av trädgårdsärt- och broccolipartier håller också på att bli färdiga.

Plantering av sen sparriskål, blomkål och sallader fortsätter under junimånad enligt hur skördarna infaller. Grönsaksbeståndens tillväxt är god och nattfrosten har inte förorsakat skador i bestånd som skyddats genom bevattning och med hjälp av väv. Värmeböljan i maj förde med sig jordloppor och stinkflyn till grönsaksfälten. Det är också aktuellt med observation och bekämpning av övriga skadegörare såsom kålfluga och morotsbladloppa på grönsaksodlingar. 

Rapporten är uppgjord på basis av uppgifter från ProAgria Centralerna samt lantbruks- och hushållningssällskapen. Tilläggsuppgifter kan erhållas av Terhi Taulavuori tfn 020 747 2475 och för åkerväxternas del av Sari Peltonen tfn 020 747 2477.

Regionala uppgifter kan erhållas av:
ProAgria Finska Hushållningssällskapet (FHS), Peter Fritzén 0400 688 507 (växtodling), Fredrik Björklund 050 593 4350 (trädgård).
ProAgria Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL), Jan Grönholm 0400 860 639 och Patrik Erlund 0400 860 630.
ProAgria Ålands Hushållningssällskap, Joachim Regårdh 0457 526 7303 (växtodling), Pernilla Gabrielsson 0457 382 3070 (trädgård).
ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL), Jan-Erik Back 050 4417 511 (växtodling), Jenny Forsström 050 520 2581 (trädgård)

Följande växtodlingsrapporter publiceras 29.6, 3.8, 24.8 och 14.9.            

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.