Maatalous voi pärjätä vain huippuosaamisella - korkealaatuisten neuvontapalvelujen tarve kasvaa

10.06.2011

ProAgria Keskusten Liiton puheenjohtaja, kansanedustaja

Juha Korkeaoja

Farmari-näyttelyn pääjuhla 1.8.2010, Mikkeli


Maatalous voi pärjätä vain huippuosaamisella - korkealaatuisten neuvontapalvelujen tarve kasvaa


Hyvät kuulijat

Maapallon väestö kasvaa lähivuosikymmenien aikana 50 %:lla . Samaan aikaan ilmaston muutos vaikuttaa maatalouteen ja ruuan tuotantoon monin tavoin: kuivuus lisääntyy tärkeillä maataloustuotantoalueilla, ääri-ilmiöt säätilassa lisääntyvät ja aiheuttavat satomenetyksiä ja toisaalta tarve korvata fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energiamuodoilla, mm. peltoenergialla, kasvaa. Maatalouden tuotantopotentiaali maapallolla todennäköisesti alenee samaan aikaan kun maataloustuotteiden kysyntä kasvaa. Ilmastonmuutoksen seurauksena maapallon pohjoisten osien rooli maataloustuotannossa korostuu ja vastuu kasvaa, koska pohjoisten alueiden tuotantopotentiaali paranee ilmaston lämpenemisestä johtuen. 

Moraalinen velvollisuutemme ihmiskuntaa ja tulevia sukupolvia ajatellen edellyttääkin, että pidämme huolta myös Suomen osalta siitä, että maataloustuotannon edellytykset säilyvät; pellot pidetään hyvässä viljelykunnossa, maatilat elinvoimaisina, viljelijöiden ammattitaito säilyy ja kehittyy ja riittävällä sukupolvenvaihdosten määrällä turvataan elinkeinon jatkuminen.

EU:n maatalouspolitiikan seuraava suuri uudistus tulee voimaan vuoden 2014 alusta. Uudistuksen valmistelutyö on ollut käynnissä jo useiden vuosien ajan ja päätöksenteon aika lähenee. Suomen kannalta tärkeintä on, että yhteisen maatalouspolitiikan osaksi saadaan sellainen luonnonhaittakorvausjärjestelmä, uusi LFA-tuki, jolla objektiivisin perustein voidaan epäsuotuisten alueiden viljelijöille kompensoida ne mm. ilmastosta ja muista luonnonolosuhteista johtuvat ,kilpailukykyä alentavat tekijät, joille viljelijä omin toimin ei voi mitään.

On selvää, että tukipolitiikalla ei voida kompensoida sellaisia kilpailukykyä heikentäviä tekijöitä, joihin itse voimme vaikuttaa. Menestyäksemme yhteisillä markkinoilla koko EU:n puitteissa, mutta erityisesti Itämeren alueen yhä selvemmin kotimarkkina-alueeksi kehittyvillä markkinoilla, on meidän kyettävä toimimaan niin alkutuotannossa kuin koko ruokaketjussa vähintään yhtä kilpailukykyisesti kuin alueen paras toimija. Useissa tapauksissa riman korkeuden asettavat tanskalaiset, mutta jatkossa varmasti yhä useammin puolalaiset tai Baltian maiden tuottajat. Haasteet osaamiselle ja jatkuvalle kehittämiselle ovat siis todella kovat. Tuotantoteknologian ja erityisesti tuotantotalouden hallinta tulee maatiloilla entistä tärkeämmäksi. Viljelijöiden ja maatalousneuvonnan heidän tukenaan tulee kyetä vastaamaan tähän haasteeseen.

Hyvät kuulijat 

Maatalousneuvonnan suuresta rakenteellisesta uudistuksesta on kulunut noin 40 vuotta. 1970-luvun alussa neuvontajärjestöt yhdistettiin ja luotiin nykyinen neuvonnan rakenne. Vuosien mittaan on luonnollisesti tapahtunut jatkuvaa toimintatapojen ja sisällön kehittämistä. Maatalousneuvonta on kyennyt vastaamaan viljelijöiden muuttuviin tarpeisiin. Jotta voimme vastata edellä kuvaamaani, meneillään olevaan, toimintaympäristön muutokseen, on neuvontajärjestön kyettävä tarjoamaan viljelijöille uusinta, maailman huippua olevaa tietoa, toisin sanoen neuvontapalveluja, joihin tukeutuen viljelijät voivat kehittää maatilayrityksen tuotantoa ja taloutta saavuttaakseen ja ylläpitääkseen kilpailukyvyn Euroopan laajuisilla yhteisillä markkinoilla.

Näköpiirissä oleviin haasteisiin vastaamiseksi neuvontajärjestö asetti reilu vuosi sitten tulevaisuustyöryhmän pohtimaan neuvonnan sisällöllistä ja toiminnallista kehittämistarvetta ja näiden tarpeiden toteuttamisen edellyttämää rakenteellista uudistusta. Työ on nyt tehty, johtopäätökset selvillä ja uudistuksen toteuttamisen aika käsillä. Tarvittavaa huippuosaamista ei voida saavuttaa ja ylläpitää nykyisillä toimintamuodoilla. Erikoisneuvonta esim. sikatalousneuvonta tai luomuneuvonta, on hoidettava keskitetysti koko valtakunnan alueella, samoin sähköinen neuvonta, eli itsepalveluneuvonta. Toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden varmistamiseksi,   neuvonnan tukipalvelut, kuten tiedotus ja markkinointi, tulee hoitaa niin ikään keskitetysti koko ProAgria -ryhmän puitteissa. Oman toiminnan tuottavuuden parantaminen on erityisen tärkeää nykyisessä tilanteessa, missä julkisen rahoituksen lisääntymiseen ei valtion talouden voimakkaasti kiristyessä voida tukeutua. Erikseen on vielä mietittävä, miten kehitetään maatalousnäyttelytoimintaa.

Tulevaisuustyöryhmä päätyi neuvonnan perusratkaisun osalta siihen, että päävastuu eli perusneuvontapalvelut ja yhteys maatalous- tai laajemmin maaseutuyrittäjiin on parasta hoitaa alueellisten ProAgria Keskusten toimesta. Jotta maan kaikissa osissa kyetään tarjoamaan laadukkaat palvelut, on nykyistä ProAgria keskusten verkostoa vahvistettava yhteenliittymien avulla. Neuvottelut alueellisen rakenteen vahvistamiseksi käynnistyvät ProAgria Keskusten välillä nyt elokuussa.. Päätökset uudesta rakenteesta on tarkoitus tehdä ensi kevääseen mennessä.

Uskon, että maaseutuneuvonnan luottamushenkilöt ja toimihenkilöt ovat valmiita tekemään tarvittavat, välttämättömät, uudistukset maaseutuneuvonnan laadun ja kustannustehokkuuden turvaamiseksi ja näin tukemaan suomalaisen maatalouden ja viljelijöiden tulevaisuuden heidän toteuttaessaan kansallisesti ja samalla maailmanlaajuisesti elintärkeää tehtävää ruuan, uusiutuvan energian ja muiden maaseutupalvelujen tuottajina.

Hyvät Kuulijat

Lopuksi haluan kiittää ProAgria Etelä Savon ahkeraa ja osaavaa joukkoa ja yhteistyökumppaneita tämän tapahtuman menestyksellisestä toteuttamisesta. Maatalousneuvonnan ja Maa- ja Kotitalousnaisten ammattilaiset yhdessä osaavan talkooväen kanssa ovat toteuttaneet mittavan suurtapahtuman, joka kertoo suomalaisille maaseudun mahtavasta elinvoimaisuudesta, josta voimme kaikki olla ylpeitä. ProAgria Keskusten Liiton puolesta osoitan teille tästä työstä suuret kiitokset ja toivotan teille menestystä tärkeässä tehtävässänne myös tulevaisuudessa.

   

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.