Växtodlingsrapport 29.7.2014: Spannmålströskandet börjar

29.07.2014

Det varma julivädret är orsaken till odlingsväxternas snabba utveckling, men de stora skillnaderna i växtbeståndens tillväxt och utveckling som uppstod under försommaren är fortfarande stora. T.ex. i östra Finland är tillväxten fortfarande ca en vecka efter normal tidtabell, men i södra Österbotten däremot en vecka före. Spannmålsskörden blir nöjaktig, ifall vädret blir gynnsamt under tröskandet och skörd av god kvalitet kan bärgas. Tröskandet av spannmål inleds inom en vecka med skörd av höstspannmål och tidigt korn.

Regnmängderna under sommaren har varierat mycket regionalt och därför varierar även skördeutsikterna gårdarna emellan mycket. I juli har det regnat mest i södra Österbotten (regnmängden 120 % av den normala) och torrast i Nyland samt vid kustområden i södra Finland (regnmängden 20 % av den normala).

Tröskandet inleds denna vecka på utsädesodlingar av vallväxter

De första utsädesodlingarna av ängssvingel tröskades redan i slutet av förra veckan på de gynnsammaste områden i Tavastland och södra Österbotten. I Nyland och Egentliga Finland inleds tröskandet av utsädesodlingar av ängssvingel denna vecka och på övriga områden nästa vecka. På utsädesodlingar av timotej inleds tröskandet nästa vecka i Nyland och södra Savolax. På övriga områden uppskattas skörden vara mogen i mitten av augusti. Även tröskandet av kummin inleds i södra Finland. Utsädesärter kan först skördas i Nyland nästa vecka.

Tröskandet av råg inleds nästa vecka i Nyland, vid kustområden i södra Finland, i sydvästra Finland, Tavastland, norra Savolax och mellersta Finland och på övriga områden i landet inom två veckor. Tröskandet av höstvete inleds nästa vecka vid kustområden i södra Finland och på övriga områden i södra Finland inom två veckor. Rågskörden uppskattas bli god i Nyland, vid kustområden i södra Finland, i Åbolands skärgård, i norra Savolax, i norra Karelen och södra Österbotten, men i Satakunda och Kymmenedalen blir skörden mindre än vanligt. Höstveteskörden uppskattas till mängden och kvaliteten bli god i Nyland, vid kustområden i södra Finland, i södra Karelen och södra Österbotten. Endast i Kymmenedalen uppskattas skörden bli mindre än vanligt. Lokala häftiga regnskurar är orsaken till att en liten mängd växtbestånd lagt sig.

Även tröskandet av vårspannmål inleds inom en vecka. Först kan man tröska tidigt korn vid kustområden i södra Finland, i Kymmenedalen och i norra Savolax. Tröskandet av tidigt flerradigt korn inleds inom två veckor från söder till södra Österbotten. I norra Finland uppskattas tröskandet av korn inledas i slutet av augusti. Tröskandet av tidig havre inleds inom två veckor i Nyland, vid kustområden i södra Finland och i Egentliga Finland. På övriga områden i landet torde tröskandet av havrebestånd kunna inledas efter mitten av augusti. På de torraste områdena kan man i växtbestånd med vårspannmål märka brådmognad d.v.s. att skörden mognar för tidigt, vilket minskar på skördeutsikterna.

Skördeutsikterna för spannmål varierar

Skördeutsikterna för vårspannmål är mycket varierande beroende på hur sådden lyckats och de lokala regnen. Generellt ser vårveteskörden mest lovande ut av vårspannmålen. Skörden uppskattas till mängden bli nöjaktig i nästan hela landet. Foderkornskörden väntas bli dålig i södra Karelen och lägre än normalt i Nyland, Kymmenedalen, Birkaland, Savolax, norra Karelen och delar av södra Österbotten. I Åbolands skärgård och Tavastland uppskattas foder- och maltkornskörden samt havreskörden till mängden bli god. Maltkornskörden blir sämre än normalt i Nyland och södra Karelen. I Nyland, Kymmenedalen, södra Karelen, södra Savolax och norra Karelen blir havreskörden lägre än normalt. Vårspannmålsskördens kvalitet uppskattas bli nöjaktig på de flesta områden, på områden som lidit av torka endast försvarlig.

 De tidigt sådda växtbestånden har allmänt klarat sig bättre än de sent sådda, eftersom de sent sådda växtbestånden sköt brodd långsamt p.g.a. kyla och ställvis alltför mycket väta. De direktsådda växtbestånden har i år klarat sig sämre än de traditionellt bearbetade växtbestånden. De direktsådda skiften har på många håll lidit av väta, ogräs och växtsjukdomar mera än traditionellt bearbetade växtbestånden.

Ogräsbekämpningen har till största delen lyckats väl. Det fuktiga vädret under försommaren främjade spridningen av bladfläcksjukdomar, men torkan i juli har förbättrat situationen på många ställen.

Rybsskörden väntas bli normal i stora delar av landet. Skörden väntas bli lägre än normalt i Kymmenedalen, södra Karelen, Savolax och norra Österbotten. Skördens kvalitet uppskattas bli nöjaktig i stora delar av landet, endast i södra Karelen och norra Savolax uppskattas kvaliteten bli försvarlig. De första rybsbestånden torde kunna tröskas i slutet av augusti i södra och mellersta Finland. Rybsbestånden har hållits väl upprätta. I södra Karelen, södra och norra Österbotten har man i rybsbestånden märkt rikligt med kålmal.

Av de senare specialväxterna uppskattas tröskandet av bondböna kunna inledas i slutet av augusti i södra Finland. Skördeutsikterna för bondböna är goda i Nyland, Åbolands skärgård och södra Österbotten och även på övriga områden nöjaktiga.

Den andra ensilageskörden fortsätter

Den andra ensilageskörden inleddes förra veckan i nästan hela landet förutom i Kajanaland och Lappland. Längst har skörden kommit vid kustområden i södra Finland, i Nyland, Tavastland, södra Savolax samt i södra och norra Österbotten, där 40-50 % av skörden är skördad. Vallens återväxt har på många ställen varit svag p.g.a. torkan. I Nyland, Åbolands skärgård, Kymmenedalen, Karelen, norra Savolax och södra Österbotten blir skördemängden lägre än normalt. P.g.a. de lokala regnen är de gårdsvisa skillnaderna i skördemängderna stora. Ensilagets kvalitet varierar. I Åbolands skärgård och norra Österbotten uppskattas kvaliteten bli god, men i södra Savolax och södra Österbotten försvarlig.

Ifall det torra och varma vädret fortsätter lönar det sig p.g.a. risken för brännskador att köra ut flytgödsel på ensilagevallar först senare när man kan vänta sig regn inom två dygn.

Regnen i juni var orsaken till sen bärgning av torrt hö, men höet kunde bärgas i stort sett i goda förhållanden i början av juli. Regnskurar försvårade ställvis skörden. Beroende på försenad skörd hann höet bli gammalt på många områden, men tack vare bra skördeväder blev höets kvalitet ganska bra.

Potatis för lagring bildar knöl

Potatisen blommar eller blomningen börjar vara avslutad. Torkan kan vara orsaken till mindre mängd knölar, ifall man inte har kunnat bevattna eller så har regnskurar inte fallit på potatisåkern. Man kan inte mera inverka på antalet knölar, men nog på deras storlek, ifall fuktförhållandena hålls tillräckliga och jämna. Skörden uppskattas bli nöjaktig i goda fuktförhållanden. Torkan har hållit potatisbladmögel väl under kontroll, men hög luftfuktighet ökar risken för sjukdomar och skydd  mot potatisbladmögel bör upprätthållas. Potatisbladmögel har på yrkesodlingar tillsvidare bekämpats i medeltal med två besprutningar. I sydöstra Finland har man i några växtbestånd hittat koloradoskalbaggar. Det är fortfarande aktuellt med iakttagning av koloradoskalbaggar.

Odling av höstvete och höstoljeväxter intresserar

På många områden finns intresse för att öka odlingen av höstoljeväxter, men vårspannmålens tröskningstidpunkt och höstens väderlek inverkar mycket på såningsbeslut. Odlingsarealerna för höstspannmål väntas inte ändra mycket. Intresse för att öka odlingen av råg finns endast vid kustområden i södra Finland och i södra Österbotten. Odlingsarealen för råg väntas åter minska i Egentliga Finland och i Kymmenedalen. Odlingsarealen för höstvete kan öka något eftersom en ökning av odlingen intresserar vid kustområden i södra Finland, i södra Karelen, Savolax och Österbotten.

Skördeperioden för vinbär inleds 

De första vinbären har plockats i södra Finland förra veckan. Vinbärsskörden inleds inom en vecka på vinbärens huvudproduktionsområden i östra och mellersta Finland. I medeltal blir svarta vinbärsskörden normal. Tack vare den regniga och kyliga försommaren är bärstorleken god och beroende på det soliga vädret i juli är bären söta.

På fruktodlingar i södra Finland börjar plockningen av sommaräppelsorterna Huvitus och Pirja i början av augusti. De övriga sommaräppelsorterna mognar något senare. Sommaräppelskörden uppskattas bli nöjaktig.

Skördeperioden för hallon inleddes i södra Finland förra veckan, men full skörd börjar man få denna vecka. Skördeperioden uppskattas fortgå tre veckor beroende på vädret. Tack vare soligt väder har hallonkvaliteten varit god. Den kyliga försommaren förlängde hallonens blomningstid och mycket kart utvecklas. Ifall torkan fortsätter kan skörden minska. Skördemängden väntas bli normal.

Utbudet av färska grönsaker börjar vara som störst. Som bäst skördas huvudkål, blomkål, broccoli, kålrabbi, isbergssallat, kinakål, knippelök, morot, trädgårdsärter, frilandsgurka och squash. Det torra och varma vädret i juli har på många orter begränsat tillväxten hos de färska grönsakerna och minskat skörden på de gårdar som lidit av vattenbrist. Å andra sidan har regnskurarna ställvis varit häftiga och det har t.o.m. regnat för mycket. Även hagelskurar har ställvis skadat växtbestånd. Grönsaker för lagring växer fortfarande och vädret under kommande veckor avgör skördens mängd och kvalitet. Toppenskördar är dock inte att vänta beroende på kylig försommar och torkan under högsommaren. Bl.a. moroten har vuxit långsamt.     

Rapporten är uppgjord på basis av uppgifter från ProAgria Centralerna samt lantbruks- och hushållningssällskapen. Tilläggsuppgifter kan erhållas av Terhi Taulavuori tfn 020 747 2475.  

Regionala uppgifter kan erhållas av:

ProAgria Finska Hushållningssällskapet (FHS), Peter Fritzén 0400-688 507 (växtodling), Fredrik Björklund 050-593 4350 (trädgård).

ProAgria Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL), Jan Grönholm 0400-860 639, Patrik Erlund 0400-860 630.

ProAgria Ålands Hushållningssällskap, Joachim Regårdh 0457-526 7303 (växtodling), Pernilla Gabrielsson 0457-382 3070 (trädgård).

ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL), Jan-Erik Back 050-4417 511 (växtodling), Kaisa Haga 050-911 5920 (trädgård)

 

Följande växtodlingsrapporter publiceras 19.8 och 9.9.                     

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.