Växtodlingsrapport 3.6.2014 - Det lynniga vädret har fördröjt slutförandet av sådderna

03.06.2014

Växtodlingsrapport 3.6.2014

Regn, kyligt väder och väta på åkrarna har fördröjt slutförandet av sådderna speciellt i de östra delarna av landet och utförande av växtskyddsåtgärder i södra Finland. Växtbestånd som lider av alltför mycket väta har redan ställvis gulnat. Vårsådderna bedöms vara 5 dygn efter den normala tidtabellen i östra Finland som lidit mest av regnen, men på kustområdena i södra Finland och i sydvästra Finland kunde man avsluta sådderna en vecka tidigare än normalt.    

Skillnaderna mellan olika gårdar och skiften i fråga om situationen med sådderna är stora den här våren. Pga. regnen lider åkrarna av skorpbildning på markytan. På kustområdena i västra Finland har en del av åkrarna endast fått litet regn och gödselgranulaten har inte gått sönder väl vilket har lett till att vårspannmålen lider av näringsbrist. 

Nattfrosten har inte skadat odlingarna i betydande grad. Endast på Åland har nattfrosten möjligtvis förorsakat lindriga skador i bär- och äppelodlingar. Eventuella skador blir synliga först i ett senare skede.

Bärgningen av ensilage påbörjas

Bärgningen av ensilage håller på att inledas den här veckan i södra Finland och nästa vecka i landets mellersta delar. I norra Finland uppskattas ensilageskörden påbörjas under midsommarveckan. Skördeutsikterna för ensilage varierar från normal till bra. Till mängd och kvalitet uppskattas skörden bli bra i södra Finland, norra Savolax och norra Österbotten men i södra Savolax finns det också vallar med sämre tillväxt än normalt. Fortsatt kyligt väder är till fördel för vallarna eftersom ensilagets utfodringsmässiga kvalitet då en längre tid förblir bra.

Bärgningen av torrhö påbörjas uppskattningsvis inom två veckor i södra och mellersta Finland och i andra delar av landet efter midsommar. Skördeutsikterna för torrhö är bra i södra Finland och också i andra regioner tillfredsställande. Betesperioden började i stora delar av landet för några veckor sedan och i Lappland kommer kreaturen ut på bete nästa vecka. 

I år innehåller vallarna mera maskros än vanligt i Nyland, Tavastland, Kymmenedalen, norra Savolax, norra Karelen och på kustområdena i Österbotten.

Sådderna av korn mest på hälft

Regnen har fördröjt slutförandet av vårspannmålens sådd i hela Finland. Vårvete har man sått färdigt i stora delar av landet. I Nyland, Kymmenedalen och södra Karelen sår man som bäst de sista skiftena, men i norra Karelen är ännu20 % av vårvetet osått. Havre har man också kunnat så helt och hållet på många områden. I Nyland, norra Österbotten och Lappland är ännu 2-5 % av havre osått, i Kymmenedalen, södra Karelen, Savolax och norra Karelen 10-20 % och i Kajanaland t.o.m. 25 %. Mest på hälft är sådderna av korn: i Nyland, på kustområdena i Österbotten, i mellersta Finland och mellersta Österbotten är 5 % osått, i sydöstra Finland och Savolax 10-20 %, i norra Karelen, Kajanaland och Lappland 30-35 %. 

Broddskjutningen för vårspannmål har lyckts väl eller utmärkt i Nyland, Egentliga Finland, mellersta Finland och södra Österbotten. Vårvetets broddskjutning har lyckats bäst av vårspannmålen. Vårvetebestånd med sämre broddskjutning än vanligt finns endast i Kymmenedalen och i södra Savolax. Försvarlig broddskjutning i korn- och havrebestånd finns i Satakunda, Kymmenedalen och Savolax. På havre- och kornåkrar i Satakunda, sydöstra Finland och norra Karelen förekommer skorpbildning men tack vare vältning har man undvikit att behöva så åkrarna på nytt, med undantag för norra Karelen.

Höstvetebestånden är i flaggbladstadiet och rågbestånden håller på att gå i ax i södra Finland och de gynnsammaste områdens i södra Österbotten. Höstvetets tillväxt uppskattas vara tillfredsställande i nästan hela landet, endast i Tavastland och i norra Savolax är växtbestånden försvarliga. Rågbestånd som är sämre än vanligt finns i Satakunda, Birkaland, Tavastland, Kymmenedalen och norra Savolax. I höstspannmålen har det inte förekommit betydande växtskyddsproblem med undantag för kustområdet i södra Finland där det förekommer rikligt med vetets bladfläcksjuka i höstvete.

På de först sådda åkrarna med vårspannmål håller man på att inleda ogräsbesprutning. Regnen har fördröjt påbörjandet av besprutningarna. På vårspannmålsåkrarna i södra Finland finns det nu rikligt med fröogräs vars bästa bekämpningstidpunkt infaller nu. På många områden finns det i år mindre växtsjukdomar och skadegörare än vanligt. Endast på direktsådda och lättbearbetade åkrar på kustområdena i södra Finland förekommer det mera växtsjukdomar än annanstans. I södra Finland har man i spannmålsbestånden påträffat i viss mån jordloppor och bladlöss.

Mest på hälft är sådden av vårrybs i södra Karelen där ännu 20 % av arealen är osådd. På andra områden är endast 2-10 % av rybsen osådd. Rybsens plantbildning har varit sämre än vanligt i Kymmenedalen och Savolax. I rybsbestånden i södra Finland förekommer det i viss mån jordloppor men de har inte förorsakat betydande växtskyddsproblem. I södra Karelen förekommer det ställvis i rybsbestånden rikligt med kålmal vars bekämpning det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid.

Jordgubbe på friland har börjat blomma

I Egentliga Finland håller blomningen för jordgubbe under väv snart på att ta slut. På Åland, i östra och mellersta Finland börjar blomningen vara som rikligast i bestånd som är skyddade med väv. På friland har jordgubbe börjat blomma i södra och mellersta Finland. I Tavastland har hagelskurar kunnat lindrigt skada blommande jordgubbsbestånd. 

Jordgubbar som mognat i växthus och tunnel fick man smaka på förra veckan vid vårfesterna. Från jordgubbsbestånd som skyddats med väv kommer man åt att skörda inom ett par veckor. Skördemängderna förväntas öka småningom mot midsommar.

Vinbärens blomning har tagit slut i södra och mellersta Finland. Blomningen för tidiga sorter av äpple har tagit slut i södra och mellersta Finland. Det kyliga och regniga vädret i slutet av maj har försvårat pollinerarnas flygning i bär- och äppelodlingarna. Därför uppskattas pollineringsresultatet som bäst vara tillfredsställande. Blomningen för hallon är som rikligast i tunnel och också på friland har knopparna redan blivit synliga ända upp till mellersta delarna av landet. På Åland är blomningen för sommar- och höstsorterna av äpple som rikligast och blomningen uppskattas ta slut inom en vecka. Blomningen för vintersorterna är också snart som rikligast. I södra Finland är blomningen för äpple en aning tidigare än på Åland.

På vårfesterna smakade man på de första tidiga grönsakerna

I de ouppvärmda växthusen i sydvästra Finland har man fr.o.m. början av maj bl.a. skördat knippelök och rova samt dill. Tidig potatis har också skördats sedan medlet av maj. Den första tidiga potatisen från friland kunde man smaka på vid vårfesterna förra veckoslutet. Pga. det kyliga vädret har den tidiga potatisens utveckling inte varit speciellt snabb och skörden kommer på marknaden vid normal tidpunkt trots att man kunde börja sätta potatisen tidigt. Mängderna tidig potatis som tas upp ökar mot midsommar.

Skördeperioden för blomkål, tidig kål och kinakål håller på att komma igång inom en vecka i södra Finland. Skörden av isbergssallat förväntas också kunna inledas nästa vecka. Skördeperioden för tidiga grönsaker förväntas komma igång ordentligt kring midsommar.

Plantering av tidig kål och höstkål har avslutats i södra Finland och planteringen av vintersorterna håller snart på att ta slut. Sådderna av morot är i huvudsak gjorda i södra Finland men i östra Finland har hårda regnskurar fördröjt arbetet. Plantering av sen broccoli och blomkål samt sallat fortsätter under juni enligt hur skördarna infaller. Regnen har i viss mån fördröjt planteringen. Det kyliga vädret har en aning bromsat upp grönsakernas tillväxt. På kålåkrarna har man ställvis observerat rikligt med kålmal. Det är också aktuellt med observation av andra skadegörare, såsom kålflugor, morotsbladloppa och morotsfluga.
 
Rapporten är uppgjord på basis av uppgifter från ProAgria Centralerna samt lantbruks- och hushållningssällskapen. Tilläggsuppgifter kan erhållas av Terhi Taulavuori tfn 020 747 2475 och för åkerväxternas del av Sari Peltonen tfn 020 747 2477.
 

Regionala uppgifter kan erhållas av:

ProAgria Finska Hushållningssällskapet (FHS), Peter Fritzén, tfn 0400 688 507, trädgård Fredrik Björklund, tfn 050 593 4350
ProAgria Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL), Jan Grönholm, tfn 0400 860 639, Patrik Erlund, tfn 0400 860 630
ProAgria Ålands Hushållningssällskap, Joachim Regårdh, tfn 0457 526 7303, trädgård Pernilla Gabrielsson, tfn 0457 382 3070
ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL), Jan-Erik Back, tfn 050 4417 511, fr.o.m. 1.5 trädgård Kaisa Haga, tfn 050 911 5920

Följande växtodlingsrapporter publiceras 24.6, paus i juli, 29.7, 19.8 och 9.9. 

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.